Welkom bij

Wereldwinkel Purmerend

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Purmerend

 RSIN

 8099.89.700

 

 Vestigingsadres

Achter de Kerk 5, 1441 BE Purmerend

 Telefoonnummer

0299 31 69 97

 E-mail adres

info@wereldwinkelpurmerend.nl

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Purmerend bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Purmerend is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Purmerendvergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- subsidies en donaties;

- schenkingen, erfstellingen en legaten; 

- bijdragen van begunstigers; 

- alle overige verkrijgingen en baten.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd op een sparrekening en in de voorraad van de winkel.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt om de winkel up to date te houden en eventuele verliezen op te vangen.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Meindert Schaap Voorzitter
Leo Geldof Secretaris
Gurie Karels en Trieneke Mantel Penningmeesters
Agaat van Amsterdam Bestuurslid
Frances Heijmans Bestuurslid

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Purmerend heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Verslag

Door de inzet van 30 enthousiaste vrijwilligers lukt het Wereldwinkel Purmerend op eigen benen te blijven bestaan We slagen er de winkel op peil te houden . In het verslagjaar 2014 hebben we in tegenstelling tot de landelijke tendens een omzet stijging te zien gekregen. De economische crises is tot nu toe aan ons voorbij gegaan. Basis hiervoor is de deskundige inkoop van de artikelen die ons tot een mooie en zeer gewaardeerde cadeau winkel maken.  Omdat de functionaliteit van ons automatiseringssysteem  achter liep is in overleg met de medewerkers besloten over te gaan op een nieuwe versie. Deze is in februari 2014 geïnstalleerd. Alle medewerkers hebben een opleiding gevolgd voor het kunnen bedienen van de nieuwe versie, die geplaatst is op een touch-screen. Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan een aantal extra activiteiten bij bijv. Valentijnsdag, de Tuinfair in Kwadijk,  de kerstmarkten in de Rusthoeve en De Tien Gemeenten. De omzet van de kerstpakketten is een jaarlijkse inspanning van vele van onze vrijwilligers. Wij hebben als wereldwinkel Purmerend een vaste klantenkring opgebouwd maar zelfs dan blijft het lastig om een omzet van 20.000 € te realiseren. Helaas hebben we eind 2014 afscheid moeten nemen van onze penningmeester na een periode van hoop en vrees. Op korte termijn kon worden voorzien in zijn opvolging. De samenwerking tussen de vrijwilligers is in het afgelopen jaar verder versterkt door externe bijeenkomsten in Culemborg en Purmerend. Alles overziende zijn bestuur en overige vrijwilligers tevreden over hetgeen in het afgelopen jaar is bereikt.

Financiële huishouding

Resultaten rekening 2014
     
netto omzet 117.422  
inkopen  77.985  
     
bruto omzet resultaat   39.437
     
kosten    
overige resultaten   2.845  
afschrijvingen   3.495  
overige bedrijfskosten  26.297  
    32.637
bedrijfsresultaat    6.800
financiële baten en lasten       328
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    7.128
donaties   -9.090
Resultaat   -1.962
Balans per 31 december 2014
     
activa    
inventaris   7.761
effecten   5.704
voorraden   3.152
     
vorderingen    
handelsdebiteuren 4.510  
ov. vorderingen/overlopende activa 3.153  
    7.663
liquide middelen   52.578
Resultaat   106.858